Sia “Medilux” privātuma politika

Sia “Medilux” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40203213730, juridiskā adrese: Dīķa iela 7, Vecumnieki, LV-3933, Latvija) (turpmāk – Medilux), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Lietotāja datu drošība

Sia Medilux ir interneta veikala Medilux.lv īpašnieks. Sia Medilux ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

1. Medilux.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā Sia"Medilux" var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Medilux.lv izmantošanu).

2. Pircēju personas datus Sia "Medilux” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Sia "Medilux" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3. Iegādājoties Interneta veikalā Medilux.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj Sia "Medilux" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus.

4. Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, izmantos šādiem mērķiem:

4.1 datu apstrāde, izriet no Medilux.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);

4.5 dati ir nepieciešami, lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

5. Sia "Medilux" nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Medilux.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Sia "Medilux", izmantojot e-pasta adresi: info@medilux.lv

7. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

7.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Sīkdatnes

Informācijas par sīkdatnēm ir pieejama šeit: sīkdatņu politika