Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma)

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā:

no līguma noslēgšanas dienas - ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu

no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece

no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces

no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām

no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 1 gada laikā, ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām un nav nodrošinājis "atteikuma veidlapu"

Svarīgi! Tirgotājam ir pienākums pierādīt patērētāja informēšanas pienākuma izpildi

Atteikuma tiesību izmantošana:

Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē "paziņošanu" par atteikšanos no pasūtījuma, proti, "paziņojuma par atteikumu" iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam

Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu "atteikuma veidlapu" vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu "paziņojumu par atteikumu" "Paziņojumu par atteikumu" patērētājs var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi

Ja patērētājs piekrīt, "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma

Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja "paziņojums par atteikumu" ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā

Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par "paziņojumu par atteikumu" pieņemšanu

Tirgotājam ir pienākums patērētājiem izsniegt, piegādāt vai citādā veidā nodrošināt "atteikuma veidlapu" (paraugs MK 255 pielikuma B daļā)

Svarīgi! Patērētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu ("paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā), tādēļ "atteikuma paziņošanu" ieteicams veikt rakstveidā, pieprasot, saņemot un saglabājot pierādījumus

Svarīgi! Normatīvajos aktos ir paredzēti gadījumi, kuros atteikuma tiesības nav izmantojamas

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi

Piegādātās preces - patērētājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta tirgotājam saņemtās preces

Patērētāja veiktie maksājumi - tirgotājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz tirgotāja piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas

Svarīgi! Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai

Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

Tiesības pārbaudīt preci - patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu

Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas

Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā

Atteikšanās no pakalpojuma:

Patērētājs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā

ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un

pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu

Patērētājs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā:

ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu

Svarīgi! Patērētājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu - ja tirgotājs par to ir informējis patērētāju

Pdf download iconPirkuma atteikuma veidlapa